Abantu baseningizimu Africa bayagqugquzelwa ukuthi baphile impilo ngokuzinakekela.

Isambane News 14484793_350224985316182_2557472179254704132_n Abantu baseningizimu Africa bayagqugquzelwa ukuthi baphile impilo ngokuzinakekela.  Isambane

Njengalokhu umhlaba wonke ubungaza usuku lwe nhliziyo izolo cishe balinganiselwa ku 700 abantu eningizimu Africa abashonayo usuku nosuku ngenxa yesifo senhliziyo kanjalo nemithambo yenhliziyo.
Kanti laa abashonayo balinganiselwa eminyakeni engaphansi kwengamashumi ayisithupha nanhlanu 65.
Abezempilo bathi indlela abantu abaphila ngayo iyona eholela ekutheni baphathwe isifo senhliziyo.
Indlea yokudla ,ukungazivocavoci kanye nokubhema usikilidi izona zinto eziholela ekutheni izinga labantu banesifo senhliziyo.
Abantu baseningizimu Africa bayagqugquzelwa ukuthi baphile impilo ngokuzinakekela.
Abezempilo baphinde baqwashiswa ngokuthi bangadli ukudla okusheshayo okunamafutha amaningi kanye nosawoti

Related posts

Leave a Comment