‘ASIBHUKULE SONKE UKUZE SILWE NOBHUBHANE LWE-TB’ SIBONGISENI DHLOMO

Isambane News 17435996_715438251970032_2771373864760032829_o.png-300x197 ‘ASIBHUKULE SONKE UKUZE SILWE NOBHUBHANE LWE-TB’ SIBONGISENI DHLOMO  Isambane

NAKUBA izibalo ezikhishwe yi-World Health Organisation zikhomba ukuthi i-TB isibhebhetheke ngaphezu kwe-HIV ekubulaleni abantu emhlabeni jikilele, kubonakala izimpawu zokuphumelela esifundazweni sakwaZulu-Natal ekulweni nalolu bhubhane lwe-TB.
Ngokwe-WHO, iTB isizedlula zonke izifo ezithelelanayo njengoba ngo-2014 ibulale abantu abawu 1,5 million emhlabeni jikelele, nokungabesilisa abawu 890 000, abesimame abawu 480 000 nabantwana abawu 140 000.
Nokho njengoba kuwuNdasa, okuyinyanga yokuqwashisa nge-TB, isithombe salapha eKwaZulu-Natal sinika ithemba ngempumelelo yokulwa nalesi sifo njengoba izibalo zabantu ababulawa yiso zikhombisa ukwehla. Ngokombiko we-WHO, uma abantu abawu 200 kwabangu 100 000 behaqwe yi-TB lokhu kusuke kuthathwa njengenhlekelele. Nakuba ziphezulu izibalo zabantu abahaqwe yigciwane le-TB eNingizimu Afrika, nokho esifundeni sakwaZulu-Natali kunenhlansi ekhombisa impumelelo ekulweni nokubhebhetheka kwaleli gciwane njengoba izibalo zabantu abanalo zehla zisuka ku 897/100 000 ngo-2013; zaya ku-808/100 000 ngo-2014. Kwathi ngo-2015 zehla zisuka ku-678/100 000 zaya ku-580/100 000 ngo-2016.
Noma kunezinkomba zokwehla kwenani labantu ababulawa yileli gciwane KwaZulu-Natal, lokhu akwanele ngoba empeleni akekho noyedwa umuntu okufanele abulawe yilesi sifo esingagwemeka neselaphekayo. Lokhu-ke kusho ukuthi sisonke kufanele sibhukule kulesi sifundazwe ukulwa nesifo se-TB.
Kwezinye zezinto ezibangela ukwanda kwesibalo sabantu abane-TB eNingizumu Afrika yisifo segciwane lesandulela-ngc
ulazi (HIV). I-HIV yehlisa amasosha emzimbeni alwa nokungenwa yizifo, lokhu okwenza kube nzima ukulwa ne-TB. Nokho lokhu akusho ukuthi abantu abangenayo iHIV ingeve yabangena i-TB.
Nakuba lisephezulu izinga lokungenwa yi-TB kubantu abane-HIV njengoba liku-65%, nokho siwuMnyango siyakujabulela ukuthi ziyenyuka izibalo ezikhomba ukwelashwa ngempumelelo kwabantu abane-TB njengoba ngo-2005 zasuka ku-55% zaya ku-88,6% ngo-2016.
Kokunye, lempumelelo singasho ukuthi idalwa wumkhankaso kaHulumeni wokuthi uma umuntu eze emtholampilo uhlolelwa zonke izifo, okubandakanya i-HIV, TB njalo njalo.
Nakuba kunjalo, kusasikhathaza siwuMnyango ukuthi kusekhona abantu okuthi noma sesitholile ukuthi bahaqwe yigciwane le-HIV noma i-TB bese begcina bengayidli ngendlela imishanguzo, noma bayiyeke. Lokhu kuyingozi ngoba kudala ukuthi bangenwe yile-TB exakile, nokunzima ukuyelapha, i-XDR ne MDR-TB.
Abantu siyabanxusa ukuthi uma sebeqalile ukudla imishanguzo, ngabe eye-HIV noma ye-TB, baqhubeke nokuyidla njengokwemiyalelo abayinikwe abezempilo. Lokhu kuyokwenza ukuthi yonke imizamo kaHulumeni ephokophele ekulweni nokubhebhetheka kwaleli gciwane iphumelele
Kulemikhankaso singabala:
• Ukufakwa kwemishini ye-Gene X-Pert enobuchwepheshe obuphambili ezikhungweni zezempilo engaphezulu kuka-90, nokuyisibalo esiphezulu emhlabeni jikelele. Le mishini inobuchwepheshe bokuhlonza ukuthi umuntu unalo yini igciwane le-TB esikhathini esingangosuku olulodwa noma ezimbili, lokhu okwenza ukuthi uma litholakala athole ukwelashwa ngokushesha futhi angatheleli nabanye.
• Kamuva nje, uMnyango usukusabalalisile ukulwa nesifo se-TB ne-HIV ngokuthi uluse nasemajele ukuze bonke abatholakala benalezi zifo basheshe bakwazi ukuthola ukwelashwa. Izingane azishiyiwe ngaphandle njengoba kunamathimba ahambela izikole, nakwazi ukuthi uma kutholakale ufuba enganeni bese kulandelelwa nasekhaya ukuze nalabo abayithelelile belashwe.
YINI-KE UMPHAKATHI ONGAYENZA UKWELEKELELA UHULUMENI EKULWENI NOKUBHEBHETHEKA KWE-TB?
• Vula amawindi uma ugibele isithuthi (ibhasi noma itekisi) noma usegunjini elinabantu abaningi;
• Vala umlomo uma uthimula noma ukhwehlela;
• Uma oseduze kwakho ekhwehlela vala umlomo bese umufulathela;
• Uma uhlaselwa wukukhwehlela okungapheli kuze kudlule amasonto amabili hamba uyohlolela igciwane le-TB.
• Uma unegciwene i-HIV, hambela umtholampilo uyohlola ukuthi ayikakungeni yini i-TB;
• Uma une-TB, phuza imithi yakho ngokwemiyalelo yabezempilo.
Sifisa ukubonga bonke abasebenzi bezempilo kanye nezinhlangano ezihlanganyela nathi ngeqhaza abaqhubeka nokulibamba kulo mbhidlango wethu wokulwa nokubhebhetheka kwe-TB.

Related posts

Leave a Comment