Bekuhlangene izinsizwa zama Nyamande esikolweni I Hope high school e Newcastle ngomgqibelo

Isambane News 14910527_1675668609411943_666701241086493760_n-300x225 Bekuhlangene izinsizwa zama Nyamande esikolweni I Hope high school e Newcastle ngomgqibelo  Isambane

Isizwe sama Nyamande sifaka phakathi oNyembe,Thwala,Motha kanye no Malindisa, okuyizingane zomuntu oyedwa kodwa ezidabuka eSwazini ezibizwa ngothekwane.Ngokuhlukana kwezindlu phakathi kwagcine sekuba noNyembe,Thwala,Motha kanye no Malindisa kodwa igazi elilodwa.
Okhulumela amaNyamande u Dumsani Nyembe wase Secunda uthe inhloso yalo mhlangano ukuhlanganisa zonke izizwe zomkhulu oMmyamande ukuze kuphele ukunyembenyana nokuhlukana kodwa sibuyele ekutheni sibambane sakhe Isizwe ngoba asifuni kubekhona ukuhlukana noma kube khona ohluphekayo kulesizwe kodwa sikwazi ukuthi sibambane, sifukulane siye phambili.
Ukuhlangana komndeni kwenza ukuthi kuxhaswane ngokwamakhono namabhizinisi ngenhloso yokufukulana ngoba yokufukulana komndeni kuphakamisa umdeni kuphakame nesizwe bese kuba khona ukubumbana.
Umdeni uzobe sewenza imbizo(gatherin
g) ngo December ezibiza wonke amaNyamande abesilisa,abesifazane kanye nezingane ngoba isifiso somndeni ukuba kwakheke umndeni.
uKhansela wendawo UMam Thwala waku ward 5 udlulise ukubonga okukhulu ngokubona obaba bamaNyamande behlangana besuka ezindaweni ezahlukene ezikude ebasibala kuzo oThekwini, Mpumalanga, eGoli kanye nakwezimye izindawo.
UKhansela ubesecela ukuthi lokhu abakwenzayo kuqhubekele phambili bahalele nabakwezinye izibongo ngoba lento ayenzile amaNyamande yinhle nabo bayenze.
Kumjabulise kakhulu uKhansela ukuthi eWodini yakhe kufike abantu abaphuma ezindaweni ezahlukene.

Related posts

Leave a Comment