Imeya yaseNewcastle uDKT Ntuthuko Mahlaba ithi sesiphelile isikhathi sokuchanasa emkhandlwini

Isambane News 59347632_2192114574434008_1213775989985771520_n-300x225 Imeya yaseNewcastle uDKT Ntuthuko Mahlaba ithi sesiphelile isikhathi sokuchanasa emkhandlwini  Isambane

Udaba ngu: Tebogo Moloi

USodolobha womkhandlu dolobha waseNewcastle uDokotela Ntuthuko Mahlaba uthi sesiphelile isikhathi sokuchanasa emkhandlwini, abantu bahlale emahovisi bajike nezitulo bakhe amasu okweba nokuxhaphaza imali yabakhokhi bentela. 


UJunda ukusho lokhu ngenkathi ebehlele isithangami nabezindaba ngeledlule ngenhloso yokudalula umbiko omfushane mayelana nophenyo oselenziwe ngenkohlakalo ekhonjwa emkhandlwini waseNewcastle. Eyiqala lenkulumo yakhe loSodolobha onezinsuku ezevile njekancane kwezi-90, engenile ewovisi eliphakeme laseNewcastle, ukhumbuze ebezindaba ngenkulumo yakhe ayenza mhlazane ayegcotshelwa, nalapho khona athi wakhuluma kakhulu ngokukhuchulula inkohlakalo nokuchanasa kwezikhulu kulomkhandlu, kanti uthi uyazi ukuthi kwabanye akuhlalanga kahle futhi akusoze kubemnandi ngoba baningi okudala besina bezibethela ngezimali zomkhandlu iminyaka ngeminyaka. UMhlaba uthi umkhandlu lesi simo ozithola ukuso nje yimphulela yalezo zenzo. 


Phakathi kwezinto uMhlaba akhulumengazo kwabezindaba, udaba lomabonakude abakhulu(PVA Screens) okuthiwa babeqashelwe ukusakazwa komgcwabo kaDkt. Nelson Mandela, uMahlaba uthi kulomsebenzi zimbili izinkampani ezezangaphambili i-Unicas ne Zinhle zonke ngenxa yezinkinga ezabakhona wamiswa lowo msebenzi uMahlaba uthi kolowomnyama kusamile kwabe sekukhonjwa ngentshebe inkampani okuthiwa i-Ilima evens oniniyo owayekade ezihlangula enkohlakalwani uMnu. Arther Zwane owayekade ungusihlalo kuKhongolose kulesi sifunda. Umahlaba uthi akugcinanga lapho i-Ilima lomsebenzi ka-994 000 wamaRand, ybe isiwubuyisela kweyodwa yezinkampani ezase zivela zinikeziwe lomsebenzi futhi zivune ukuwenza ngemali encane engango 200-000 wamaRand i-Unicas. 


UMahlaba uthi njengamanje bamatasa bephenya ngemklamo emningi yomphakathi okufaka phakathi amaholo amabili omphakathi, i-JBC hall,neCharlestown Hall, iSwiming pool eseMadadeni, iPaki ekwaWadi14, nalapho uMahlaba ethi bakutholile ukuthi kuleyo misebenzi osonkontileka bazenyusela imali ngendlela abathanda ngayo, uthi eCharlestown iwolo lalibiza uR7,2 million kodwa umsebenzi wathi mawuphela umkhandlu wabe usukhokhe uR11million, ukukho ungengezwa kwemali ngama phesenti angu-63%, inkampani eyayiqhuba lomsebenzi kwayona iphethwe uMnu Senzo Khumalo ongusihlalo wentsha kakhongolose kulesi sifunda iSenzumusa Construction, uMahlaba uthi newolo laseBlauubosch i-JBC hall lomsebenzi wanikwa yona lenkampani iSenzumusa, uthi uMahlaba nakhona kwaba ngesifanayo ngoba umsebenzi waqala ubiza u-11million kodwa manje imkhandlu usukhokhe imali elingana noR17million. Khona manjalo uJunda uthi sebekutholile ukuthi emnyakeni edlule kunemali elinganiselwa kuR10million owaduka okwakulokhu kuthiwa kuyaphenywa kuphelele obala.

UMahlaba uthi okwabo akukona ukukhuluma nje okusuka ekhanda kodwa bangabe ngobufakazi.

Related posts

Leave a Comment