Kubalulekile ukufunda ukuze sikwazi ukusimamisa iNingizimu Afrika

Isambane News barber-169hero-teachtext-twenty20-300x169 Kubalulekile ukufunda ukuze sikwazi ukusimamisa iNingizimu Afrika  Isambane

Abasebenzi abathuthukisa imiphakathi kumele balekelele uhulumeni ekuhlabeni ikhwelo lokuthi imfundo kumele ithathwe njengomsebenzi obucayi,uma kuhlangene abazali, izinhlaka ezehlukene nemikhandlu eyongamele izikole, kumele liphakanyiswe njalo elokuthi senza konke okusemandleni ukwenza ezemfundo zihambe phambili kuleli.

Othisha kundingeka ukuba nabo babe sesikoleni ngesikhathi sesikole, bafundise. Nezingane sesikole kubalulekile ukufika ngesikhathi esinqunyiwe esikoleni, futhi imfundo kumele ihambe phambili. “Izinga labantu abangafundile ezweni, lisho ukuthi ukuthuthuka kwalo kusengcupheni.

Related posts

Leave a Comment