uMbalula umemezele ukuthi uvakashele izikhungo ze 10111.

Isambane News Fikile-Mbalula-300x183 uMbalula umemezele ukuthi uvakashele izikhungo ze 10111.  Isambane

Loluhambo lukangqongqoshe bekuwukuthi azibonele yena mathupha ukuthi kwenzekani kuzikhungo ze 10111 kulandela izikhalazo ezinigi azitholile ungqongqoshe ezivele emphakathini.
Ungqongqoshe uyexoxisana nabasebenzi ekutheni athole izinselelo abhekene nazo.
Ungqongqoshe uxhumane namaphoyisa nazozonke izimoto zezikhungo.
Waphinde wasebenzisa lelithuba ukubonga amaphoyisa ngokusebenza kanzima wabagqugquzela ekutheni baqinise umthetho emphkathini bangamukeli nanemali yokugwazelwa.
Ungqongqoshe uMbalula unikezelwe ithuba lokuthi amukele nezincingo ezivela emphakathini.
Ngeshwa ungqongqoshe uvele wathola ucingo lowesifazane obezidlalela nje ngesikhungo ube esemchazela ke nokho ukuthi lesisikhungo akusona esokudlala samukela izindaba ezibucayi ikakhulukazi ekulwisaneni nobugebengu.
uMbalula usazophiinde avakashele neziteshi zamaphoyisa ezahlukahlukene noma ini engatheleka

Related posts

Leave a Comment