Zibalelwa ku 1567 izikole ezicekelwe phansi kuleli | Isambane News

Isambane News Screenshot_12.width-800-300x162 Zibalelwa ku 1567 izikole ezicekelwe phansi kuleli | Isambane News  Isambane

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe

UNgqongqoshe wezemfundo eyisisekelo uNkz Angie Motshekga useqinisekise ukuthi singaphezu kuka 1567 izikole ezicekelwe phansi nezebelwe ingqalasizinda yezikole, wase enxusa amalunga omphakathi ukuba asebenzisane namaphoyisa ukuze kuboshwe ababandakanyeka kulezenzo. Ungqongqoshe uMotshekga uthi izolo bahlangane nezinhlaka ezithintekayo kumkhakha wezemfundo ukudingida kabanzi ngokuthi ngabe ikuohi okuzokwenzeka ukuze uhlelo lwezemfundo lube nenqubekela phambili, nathi uhlelo lwezinsiza zokuzivikela seluqalile ukuhanjiswa ezikoleni (water and sanitazer).

Unkz Mosthekga uthi bazosebenzisana nomyango wezamanzi ukuqinisekisa ukuthi zonke izikole zihlinzekwa ngamanzi nathi zonke izikole kufanele zithi zivulwa sezinawo amanzi. Ungqongqoshe uthi basezinhlelweni zokubuyekeza kwesikhathi esesilahlekile njengoba kwavalwa izikole ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane i-covid 19. Othisha uthi bazobuyela ezikoleni ngomhlaka 25 May 2020 nathi umnyango wakhe uzosebenzisana nabezithuthi zabantwana ukuqinisekisa ukuphepha kwabo uma sekuvulwe izikole. Ungqongqoshe uthi ngomhlaka 1June 2020 kuzovula amabanga amabili grade 12 & 7 nathi ngokuhamba kwesikhathi kuzobe sekuvula amanye amabanga nasazomemezela ukuthi azovilwa nini .

Ungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo uthi kuzoba nohlaka okubhekelela ukuthi uhlelo lokuhanjiswa kwamanzi ezikoleni luzohamba kanjani bese libikela umnyango wezemfundo eyisisekelo uma Lukhona izingqonamba abahlangabezana nazo . Uthi bathembel3 kakhulu koThishanhloko ukuba baxhumane nomnyango uma Lukhona okushodayo ezikoleni . ungqongqoshe uqinisekise ukuthi bazobhekana nokuthuthwa kwendle kanye nokuhanjiswa kwamanzi , uMotshekga ubesho kanje ngenkathi enesthangami nabezindaba namhlanje kusihlwa ngenqubekela phambili ngohlelo lwezemfundo.

Related posts

Leave a Comment