Budget Speech and State of the Town Address 2017 “Navigate through the Storms and Seas”

Budget Speech and State of the Town Address 2017 “Navigate through the Storms and Seas”

His Worship the Mayor of Newcastle, Cllr. E.M Nkosi, will be presenting his budget speech and State of the Town Address in respect of the 2017/18 financial year. Date : Wednesday, 29 March 2017 Time : 18:00 Venue : Show hall, Show grounds, Hardwick Street, Newcastle The public is invited to attend this event and must be seated by 17:30 Umhlonishwa uMeya womkhandlu wase Newcastle, uKhansela u E.M Nkosi uzokwethulela umkhandlu kanye noMphakathi isabelo zimali nenkulumo yedolobha yonyaka 2017/18 usuku : uLwesithathu, 29 kuNdasa (March) 2017 isikhathi : 18:00 indawo…

Read More

‘ASIBHUKULE SONKE UKUZE SILWE NOBHUBHANE LWE-TB’ SIBONGISENI DHLOMO

‘ASIBHUKULE SONKE UKUZE SILWE NOBHUBHANE LWE-TB’ SIBONGISENI DHLOMO

NAKUBA izibalo ezikhishwe yi-World Health Organisation zikhomba ukuthi i-TB isibhebhetheke ngaphezu kwe-HIV ekubulaleni abantu emhlabeni jikilele, kubonakala izimpawu zokuphumelela esifundazweni sakwaZulu-Natal ekulweni nalolu bhubhane lwe-TB. Ngokwe-WHO, iTB isizedlula zonke izifo ezithelelanayo njengoba ngo-2014 ibulale abantu abawu 1,5 million emhlabeni jikelele, nokungabesilisa abawu 890 000, abesimame abawu 480 000 nabantwana abawu 140 000. Nokho njengoba kuwuNdasa, okuyinyanga yokuqwashisa nge-TB, isithombe salapha eKwaZulu-Natal sinika ithemba ngempumelelo yokulwa nalesi sifo njengoba izibalo zabantu ababulawa yiso zikhombisa ukwehla. Ngokombiko we-WHO, uma abantu abawu 200 kwabangu 100 000 behaqwe yi-TB lokhu kusuke kuthathwa njengenhlekelele. Nakuba…

Read More