Abafundi base Majuba TVET College baya eChina

Isambane News Picture11-300x200 Abafundi base Majuba TVET College baya eChina  Isambane

Isambane News Picture11-300x200 Abafundi base Majuba TVET College baya eChina  IsambaneUDABA LUBHALWE NGU: Ntokozo Mbatha – Markerting Department

IMajuba TVET College ithole ithuba lokuba isebenzisane ne EWSETA kanye neChinese Culture Centre ohlelweni lwe-Internship yezinyanga eziyishumi nambili (12), nalapho abafundi base Majuba TVET College abangu 35 abasemkhakheni we Chemical Engineering (Water and Wastewater Treatment) N6 bezothola ithuba lokuya koqeqeshwa eChina.

Kamuva nje,iCollege isanda kwenza umcimbi obubanjelwe eNewcastle Training Centre,nalapho lababafundi bethole ithuba lokuba baqwashiswe ngabazokwenza eChina (induction) ,nokuthi baziswe ngezinhlelo zohambo lwabo.

Lomcimbi bewuhanjelwe izikhulu zeEWSETA, iChinise Culture Centre, izikhulu zaseMajubaTVET College kanye nezinye izikhulu.

UMnu JC Lu (oyi-Project Manager kwiChinese Culture Centre) wethule inkulumo ebinikeza ngolwazi olunzulu ngendlela okusetshenzwa ngayo eChina,izikhungo nezimboni lababafundi abazobe beqeqeshwa ngaphansi kwazo kule-Internship.
Ukuvezile nokuthi kuzobe kukhona nabanye abafundi abamuqoka bakwamanye amazwe ,kanti bonke bazobe besezikhungweni ezine (4) zemfundo ephakeme (Universities) eziseChina ngaphansi kwaloluhlelo.
Abafundi bazochitha izinyanga ezintathu (3) bekulezizikhungo ,bese emva beyothola ulwazi noqeqesho ezimbonini lapho bezobe besenza khona.

Le-Internship ixhaswe yiEWSETA kanye neChinese Culture Centre kanti kulindeleke ukuba abafundi bathole uqeqesho oluzothuthukisa ulwazi lwabo mayelana ne-water and wastewater treatment.Sikhulu isidingo esikhona sokuba kuthuthukiswe labo abafundela lomkhakha lapha eNingizimu Afrika.
OyiSekela-Mphathi we Majuba TVET College, kwihhovisi le Innovations and Development uMnu PM Ntshangase uzwakalise ukubonga okukhulu ngaloluhlelo ,wakhuthaza abafundi ukuba bazimisele uma bese China.
“Siyethemba ukuthi bonke bazokwenza kahle futhi bazoliphakamisa igama leMajuba TVET College nezwe lethu lonkana”.

UMnu Ntshangase uqhubeke, “okuhle ngaloluqeqesho ukuthi luzonikeza abafundi bethu ulwazi olwengeziwe futhi lizobabeka kwibalazwe njengoba bazobe behlangene nabafundi bakwamanye amazwe.

Inhloso enkulu ngaloluhlelo ukuba sethule ngokubambisana ,uqeqesho olusezingeni eliphezulu ukuze abafundi bakwazi ukubhekana nezidingo ezikhona nezisemqoka ezisemkhakheni wezamanzi.
Ngaloluhlelo futhi siyethemba ukuthi ngolwazi abazoluthola eChina ngokuhlanganyela nabanye ongoti balapha ukuze kulwiswane nenkinga yokushoda kwamanzi kulelilizwe.
“IMajuba TVET College, ngaphansi kwehhovisi le Innovations and Development ,ihlala njalo yakha ubudlelwano nezimboni zalapha eNingizimu Afrika nezaphesheya kwezilwandle ,ukuze ilwe nokushoda kolwazi emikhakheni ebalulekile kuleli.

Related posts

Leave a Comment