Abe Thusong Projects banikele ngezinsiza kusebenza zokutshala kubaFundisi

Isambane News Picture7-300x200 Abe Thusong Projects banikele ngezinsiza kusebenza zokutshala kubaFundisi  Isambane

SAMU HADEBE –
MADADENI – UMBHISHOBHI uNtshayintshayi onguSihlalo weNgqungquthela –

Isambane News Picture6-207x300 Abe Thusong Projects banikele ngezinsiza kusebenza zokutshala kubaFundisi  Isambane
UMBHISHOBHI
uNtshayintshayi ongu
Sihlalo weNgqungquthela –
Uniting in Christ Factionary
Ministries
Isambane News Picture7-300x200 Abe Thusong Projects banikele ngezinsiza kusebenza zokutshala kubaFundisi  Isambane
UMam Lindiwe Mahlangu we Thusong Projects
Isambane News Picture8-300x200 Abe Thusong Projects banikele ngezinsiza kusebenza zokutshala kubaFundisi  Isambane
Amathuluzi anikelelwe kubafundisi
Uniting in Christ Factionary Ministries uzwakalise okukhulu ukubonga kwabakwa Thusong Projects ngokubanikelela ngezinsiza kusebenza zokutshala.

Ngomhlaka 12 kuMandulo bebe hlanganyele ezingadini eMadadeni esigcemeni sesithupha (Section 6) ngobabenohlelo nabeThusongProjects yase Vanderbijlpark bezobanika izinsiza kusebenza zokutshala.

Lolu hlelo luqalwe ngoba kubonakala ukuthi ukuhlala emabandleni akusizi ngalutho yingako bekhethe ukuphuma basize umphakathi ukuze ukwazi ukulima , uphinde utshale nokuthola ukudla okune mpilo okuphuma ngaphansi komhlabathi.

Lengqungquthela izosiza kakhulu umphakathikanye nentsha ngokuba qeqesha ukuze bezokwazi ukuqala babe nezingadi
emakhaya , bathole amathuba omsebenzi nokuzenzela imadlana kanye
nokudayisa izitshalo esezivundile ezingadini ,kwazise phela noHulumeniwathi “ikhaya elilodwa ingadi eyodwa”

Related posts

Leave a Comment