kukhishwe abantu esbhedlela iNewcastle provincial hospital

kukhishwe abantu esbhedlela iNewcastle provincial hospital

by:Zamokuhle Ximba kukhishwe abantu esbhedlela iNewcastle provincial hospital kulandela imibiko yebhomu namhlanje ekseni.amaphoyisa omgwaqo aphume ngobuningi bawo evala izindlela ezingenela kulesi sibhedlela.ocwepheshe abasEbenza ngezamabhomu bebephansi phezulu bezama ukubheka ukth ngabe lezi nsolo ezibikiwe ziyiqiniso nokuthi lingakuphi ibhomu. okhulumela isbhedlela uSabelo Buthelezi uthe kube nomshuqulu osolisayo.

Read More

Majuba Nursing College

Majuba Nursing College

Abafundi base Majuba Nursing College babambe imashi izolo ekseni ebisuka eMadadeni Provincial Hospital iya emagcekeni eskole befuna ukuzwakalisa ukunganakekeleki kwezidingo zabo kanye noku ngahambisani nesivumelwane esabhalwa phansi ngenkathi bezoqala. Bazibone beyi bheke kahle inkulumo yabo ngale nkathi beyethulwa ngo George Miya omele abafundi kwi SRC. Impendulo ezokhombisa inqubekela phambili bazotholwa emva kwezi nsuku eziyi skhombisa zokusebenza

Read More

NFP

NFP

Iqembu i National Freedom Party i NFP ngamafuphi isixoshe loyo obengumgcini mafa jikelele ,uXolani Ndlovu ngemuva kokutholakala ene ala lenkohlakalo ,nokuholele ekutheni iqembu ligcine lingakwazanga ukungenela ukhetho lohulumeni bezindawo obelungomhlaka 03 ncwaba 2016.

Read More

Abe Democratic Nursing Organization of South Africa

Abe Democratic Nursing Organization of South Africa

Abe Democratic Nursing Organization of South Africa I Denosa bathi I Ningizimu Afrika isingenele kwesinye isigaba sokulwisana negciwane lengculaza. I World Health Organization ize nomthetho wokuthi abantu komele baqale ukudla imishanguzo emva kokuthi umuntu ethole ukuthi usenegciwane kungakhalekile ukuthi I CD4Count ithini. I Denosa ithi kuyancomeka okwenziwe e Ningizimu Afrika kodwa bakholelwa ukuthi kofanele kwenziwe ngokuphelele ukuze kuzophuma iniphumela okuyiyona. I Denosa it hi lokhu kuzoba inkinga njengalokhu abahlengikazi banganele kahle kanti futhi lokho kuzodala ukuthi abantu abaningi bengayidli kahle imishanguzo yabo.

Read More