Bakhala ngolayini omude wokuholela isibonelelo sikaR350 sabantu abangasebenzi ePost office | Isambane News

Isambane News 2020-08-02-23.21.31-188x300 Bakhala ngolayini omude wokuholela isibonelelo sikaR350 sabantu abangasebenzi ePost office | Isambane News  Isambane

Njengoba iSizwe sihlaselwe ubhubhane lweCovid-19,uHulumeni waseNingizimu Africa weza nohlelo olubizwa ngeCovid-19 Social Relief of Distress Grant ngenhloso yokulekelela abantu abangasebenzi kulesikhathi esinzima se-Covid-19.

Ukuze ukwazi ukuthola lemali kwakufanele uyobhalisa kwaSouth African Social Security Agency (Sassa),uhlinzeke ngenombolo yakho kamazisi, eyasebhange nemininingwane yokuxhumana.

Abahlali baseNewcastle bakhala ngolayini omude wokuholela isibonelelo semali ka R350 ePost Office,bathi lolayini ugoqana sanyoka,uzungeze izitolo kuze kungahambeki,imigqa mide kakhulu kuze kuphele usuku umile,kuze kuphoqeleke ukuthi uze ubuyele ekhaya ungaholile,kanti abanye baze baduve ngaphandle kwamahhovisi asePost Office ubusuku bonke ukuze bezoba ngabokuqala ukuhola uma sekuvulwa ekuseni.

Njengoba iningi labantu likhala ngokungayitholi lemali yesibonelelo kusobala ukuthi uhulumeni akazange adale amathuba omsebenzi lana ayewathembisile,lokugcwala okungaka kolayini kukhombisa ngokusobala ukuthi baningi abantu abangasebenzi kuleli.

Loluhlelo lokuhola luka R350.00 lwalabo abangasebenzi  abaneminyaka eyi-18 kuya phezulu  luzothatha izinyanga eziyithupha.

Related posts

Leave a Comment