Balwa nokwehla kwezinga lokuphasa endaweni

Isambane News qqq-1-300x169 Balwa nokwehla kwezinga lokuphasa endaweni  Isambane

Isambane News qqq2 Balwa nokwehla kwezinga lokuphasa endaweni  IsambaneIhhovisi lika Sotswebhu eliholwa ngu Mhlonishwa Nontembeko Boyce njengo Sotswebhu omkhulu kanye no Sekela Sotswebhu uMhlonishwa Mdumiseni Ntuli liye labona ukwehla kwezinga lokuphasa kanye no dlambedlu ezikoleni zakwa Ximba ku ward 1 nokwaholela ekutheni esinye sazo sime nse ukufunda. Lelihhovisi libe selingenelela ukuzama ukudambisa isimo kulezikole, lase lihlela uhlelo lokwelulekwa kwabafundi, baphinde banikwe isikhathi esengeziwe sokufunda belekelelwa ngongoti bezifundo ezehlukene. Umnyango wezenhlalakahle´┐╝ nawo ufake isandla ngokujuba osonhlalakahle ukubonisana nabafundi ngendlela yokuziphatha nabaphinde bagqugquzela ukuziqhelanisa nezidakamizwa.
Ihhovisi lika Sotswebhu liye lathuma uMhlonishwa uVusi Dube, Mhlonishwa Mlaba kanye Nomhlonishwa u Ntuli ukuthi babe yingxenye yokuqala kohlelo lokufunda namuhla noluqale ngokuvuselela unembeza nokuthaza ukuzinikela nokuziphatha ngendlela kwabafundi. Lomcimbi uhanjelwe ngu sekela somlomo esifundazweni nogqugquzele inhlonipho kubafundi. Loluhlelo lwethulwe ngu Siya Mhlongo wodumo lwezokwelapha izinhliziyo nongumsakazi oKhozini FM kanye no Mnu Themba Mkhize.
Inhlangano ebusayo kuleli ANC esifundeni seTheku nasegatsheni lakwaXimba ikhombise ukusithakasela lesi sinyathelo yase izinikela ukuqinisekisa ukuthi abantwana banikezelwa ngezinto zokuthutha ukuze bafike ngesikhathi ezikoleni.
Phambilini inkosi yesizwe sakwaMlaba ikhombise ukulweseka loluhlelo yase ikhuthaza abantu abakhele isizwe sakwaXimba ukuthi babeseke abantwana babo ukuqinisekisa ukuthi izikole okungu Mdepha, St Julius, Luphaphe kanye ne Zizamele zibuyela esimweni esejwayelekile ngokwezinga lokuphasa

Related posts

Leave a Comment