Batusa inhlangano enakekela abantu abadala eMadadeni

Isambane News Picture16-300x180 Batusa inhlangano enakekela abantu abadala eMadadeni  Isambane

KHETHIWE MAZIBUKO –
MADADENI – Bebehambele lesikhungo ngenhloso yokuhlola izifo ezahlukene njengeSifo sofuba,isifo sikashukela ,umdlavuza kanye
nokunye.Akugcinanga lapho babe sebeqwashisangomdlavuza wezindlala
kubantu besilisa phecelezi (iprostate cancer).

Ubaba uSimon Langa othole ukuxilongwa ngalolusuku udlulise ukubonga okukhulu kubahlengikazi baseMadadeni”ngiyabonga njengoba sihlolwa
ukuze sizokwazi ngezimpilo zethu ,ukuze sizothola ukwelashwa “.kusho uLanga emvakokuxilongwa .Kanti uSister Mavuso yena ugqugquzele umphakathi ukuthi uhlole isifo somdlavuza ngoba siyelapheka uma sisheshe satholakala.

Umnuz uTB Ndabandaba ongumsunguli we-Asisinde Isizwe eseMadadeni Section6 udlulise ukubonga okukhulu kubahlengikazi abebefike belethe usizo kulendawo kwenza nabadala ukuthi bangene kahle ezingeni labo lokhula , izimo zempilo yabo
zibe sesimeni esikahle.

Related posts

Leave a Comment