Bebebuthene bonke kwinkomfa yabesifazane yaminyaka yonke eyaziwa ngeMaranatha Dorcus

Isambane News Picture5-225x300 Bebebuthene bonke kwinkomfa yabesifazane yaminyaka yonke eyaziwa ngeMaranatha Dorcus  Isambane

KHETHIWE MAZIBUKO –

MADADENI – IBANDLA
iMaranatha Church International ibuthane eMadadeni eSection 4 lapho
ebebenenkomfa yabesazane.Kulenkomfa bekuzohlonyiswaumuntu wesifazane , kanyenabantu besifazane abasakhulabenikezwa izikhali zempilo ,kufundiswa intombi ukuthiiziphatha kanjani kanjalo
nomama ukuthi uwuphatha kanjani umuzi wakhe.

Umfu. Sipho Ntombela uchaze ibandla lase Maranatha njengebandla elikhulu elinama Brantshi ayisikhombisa e-Newcastle.

Umfundisi Ntombelaenkulumweni abenayonabephephandaba Isambane
esesho amazwi akhe okugcina ugqugquzele ukuziphatha
okuhle kubantu umthandazo okufanele abantu bawukhulekele owokucela uNkulunkulu ukuba agcine abantu abasha ,

Isambane News Picture5-225x300 Bebebuthene bonke kwinkomfa yabesifazane yaminyaka yonke eyaziwa ngeMaranatha Dorcus  Isambane
UMFUNDISI S.Ntombela
kanye noMama wakwakhe u
S.G Ntombela
Isambane News Picture10-300x225 Bebebuthene bonke kwinkomfa yabesifazane yaminyaka yonke eyaziwa ngeMaranatha Dorcus  Isambane
ABAZALWANE ababebehambele lenkomfa ngenkathi
bedumisa
okuyinsizwa nezintombi
okuyibona abayikusasa lezwe.

Related posts

Leave a Comment