Sesingaphezu kuka 500 000 isibalo sabantu abahaqwe yigciwane leCorona kuleli | Isambane News

Sesingaphezu kuka 500 000 isibalo sabantu abahaqwe yigciwane leCorona kuleli | Isambane News

Siphinde senyuka isibalo sabantu abahaqwe yigciwane leCorona Virus (COVID-19) kuleli. Lesibalo senyuke safinyelela ku 511 485 ngabantu abangu 8 195 uma kuqhathaniswa nesibalo sangokwedlule. Lezi zibalo ziqinisekiswe uNgqongoqshe weZempilo kuleli uDkt Zweli Mkhize namuhla. Isifundazwe saseGauteng yisona esihamba phambili ngabantu abahaqwe yigciwane leCovid-19 ngabangu 87 033. Inani labantu asebedlule emhlabeni ngaso lesisifo simi ku-8 366 kuleli,kanti abantu abasindile bangu 347 227.

Read More

Kzn Premier and KZN Health MEC Received a donation of mobile clinics from Newcastle Businessmen

Kzn Premier and KZN Health MEC Received a donation of mobile clinics from Newcastle Businessmen

The KwaZulu_Natal Premier Sihle Zikalala, and KZN MEC for Health Ms Nomagugu Simelane-Zulu together with Amajuba District Mayor Dr Musa Ngubane, received three mobile clinics (two busses and one ton truck.These mobile clinics will assist the Department of Health for two months with screening and testing for COVID 19 in the province. The mobile clinics were received by the premier Zikalala and Simelane-Zulu on Wednesday as a two months donation from Transnat to assist the Department of Health in the fight against COVID-19. One Bus will remain in Amajuba District,…

Read More

#COVID-19: Kubaluleke ngani ukuthi sigqoke i-Mask? | Isambane News

#COVID-19: Kubaluleke ngani ukuthi sigqoke i-Mask? | Isambane News

Njengoba leligciwane lisabalala ikakhulukazi ngoketshezi oluphuma emlonyeni uma osenalo ekhwehlela noma ethimula. Kutholakele ukuthi iMask iyalekelela kakhulu ekutheni leligciwane lingabhebhetheki njengoba ucwaningo lwakamuva lukhomba ukuthi ikhona inhlesanyana yabantu ababanjwa ileligciwane kodwa bengakhombisi izimpawu zokugula, futhi lize ledlule kubo bengabonanga ukuthi bayagula noma selibaphathile. Yingakhoke sekuthiwa sonke asigqoke amaMask, ngoba uma onaleligciwane ebe engazi ukuthi unalo ethimula noma ekhwehlela uzoligcina kwiMask yakhe lungasabalaleli kwabanye abantu nasezindaweni elingaqathakela kuzo njengamatafula, escalaters, njalo njalo nalapho abanye abantu bengagcina beba sencupheni yokulicosha khona ngezandla. Udaba nesithombe: https://www.facebook.com/kznhealth/

Read More

MEC to Launch Mobile App and WhatsApp Number for Complaints and Compliments | Isambane News

MEC to Launch Mobile App and WhatsApp Number for Complaints and Compliments  |  Isambane News

The KZN Department of Health will be launching a mobile application and WhatsApp number for the public to lodge complaints, and express their gratitude in cases of service excellence. This was announced by MEC Nomagugu Simelane-Zulu during the presentation of 136 brand new ambulances at iLembe district. Prior to the uunveiling of these ambulances, the MEC held a community engagement that will be aired on Gagasi FM next week. Community members expressed their gratitude about the new ambulances and cconcerns about about their client experience at public health facilities. Details…

Read More

Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini

Iyaqhubeka ingqungquthela yengculazi eThekwini

Udaba ngu: Siyabonga Mthethwa Usuku lwesibili namhlanje iqalile ingqungquthela emayelana negciwane lengculazi, ebanjelwe e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini. Lengqungquthela emayelana negciwane lengculazi iqale izolo, mhla ziyi-11 izophothulwa ngolwesihlanu mhla ziyi 14 June 2019,kanti isingiyesi shiyagalolunye (9) kulonyaka iqhubeka. Phakathi kwezinto okulwisane nazo kakhulu indaba yokucwaswa kanye nokuhlukunyezwa kwabaphila negciwane lengculazi njengoba kuqalwe ngokubanjwa kwemashi ebihamba maphakathi nemigwaqo yeTheku,eqinisekisa ukuthi kuhlonishwe amalungelo abantu abaphila negciwane lengculazi. Lengqungquthela ihanjelwe izikhulu zikahulumeni kuleli okubalwa kuzo,uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt Zweli Mkhize,uNgqongqoshe weZempilo Kwa-Zulu Natal uNkz Nomagugu Simelane,uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikala,…

Read More

Seliyela emaphethelweni isonto lokuvikelwa kwabantwana i-(Child Protection Week)

Seliyela emaphethelweni isonto lokuvikelwa kwabantwana i-(Child Protection Week)

Ungqongqoshe womnyango wezenhlalakahle uLindiwe Zulu uzovala lelisonto esifundazweni saseMpumalanga endaweni yaseMalahleni la ezofike axoxisane namalunga omphakathi ngokubaluleka kokunakekelwa kwabantwana, nangendlela abangivikelwa ngayo emphakathini abantwana.Lelisonto lokuvikelwa kwabantwana liqale ngomhlaka 2 June kanti kulindeleke ukuba liphothulwe ngomhlaka 9 June. Abantwana abaningi lapha eNingizimu bayabulawa, abanye abayadlwengulwa kanti abanye bayashushumbiswa ngezindlela eziningi ezahlukene. Indawo yaseMalahleni ikhethwe njengendawo yokuvala lelisonto lokuvikelwa kwabantwana ngoba kuleyandawo ziningi izigameko zokuhlukunyezwa kwabantwana ezibikiwe. Kulelisonto nje kuphela owesifazane wase Klarinet uvele enkantolo ngezinsolo zokubulala abantwana bakhe abane , kwaphinde kwathunjwa uGabisile Shabane ophila nebala elimhlophe watholakala esebulewe, nezinye nje…

Read More