#COVID-19: Kubaluleke ngani ukuthi sigqoke i-Mask? | Isambane News

Isambane News 93272405_1433886696791847_1010778290635407360_o-200x300 #COVID-19: Kubaluleke ngani ukuthi sigqoke i-Mask? | Isambane News  Isambane

Njengoba leligciwane lisabalala ikakhulukazi ngoketshezi oluphuma emlonyeni uma osenalo ekhwehlela noma ethimula. Kutholakele ukuthi iMask iyalekelela kakhulu ekutheni leligciwane lingabhebhetheki njengoba ucwaningo lwakamuva lukhomba ukuthi ikhona inhlesanyana yabantu ababanjwa ileligciwane kodwa bengakhombisi izimpawu zokugula, futhi lize ledlule kubo bengabonanga ukuthi bayagula noma selibaphathile.

Yingakhoke sekuthiwa sonke asigqoke amaMask, ngoba uma onaleligciwane ebe engazi ukuthi unalo ethimula noma ekhwehlela uzoligcina kwiMask yakhe lungasabalaleli kwabanye abantu nasezindaweni elingaqathakela kuzo njengamatafula, escalaters, njalo njalo nalapho abanye abantu bengagcina beba sencupheni yokulicosha khona ngezandla.

Udaba nesithombe: https://www.facebook.com/kznhealth/

Related posts

Leave a Comment