international mother language.

Isambane News 16641071_1875313889353526_8435748946321019102_n-300x178 international mother language.  Isambane

iNational Library of South Africa isishaye ikhwelo kubona bonke abantu base Ningizimu africa ukuthi bagubhe usuku lwe international mother language.

Usuku lwe international mother laungauge lwamenyezelwa kunkomfa yamazwe ahlangene kwezemfundo,ezesayensi kanjalo nezinhlangano zamasiko I UNESCO ngonyaka ka 1999 ku Lwezi lolusuku lugujwa minyaka yonke selokhu kwaba unyaka ka 2000 ngoNhlolanja ekugqugquzeleni izilimi namasiko ahlukahlukene.

Indikimba yakulonyaka ithi Towards Sustainable Future through Multilingual Education”.
Isikhulumi uMandla Mona uthi lendikimba ihambisana nokuthuthukiswa kwemigomo esimeme kwezemfundo kunyaka ka 2030 ekugcizeleleni ukubaluleka kokusebernza kwezilimi ikakhulukazi ulimi lwebele uma abafundi besaqala ukufunda ezikoleni.
uMona ugqugquzela bonke abantu baseNingizimu Africa ukuthi bazise baziqhenye ngezilimi zabo zebele ngoba lokho kusho lukhulu ngemvelaphi yabo

Related posts

Leave a Comment