Isimemezelo somphakathi wase Newcastle

Isambane News images-300x233 Isimemezelo somphakathi wase Newcastle  Isambane

Ikhomishana yokubuyiselwa kwamalungelo omhlaba imema bonke abantu ababhalisa basayina izivumelwano (Settlement agreements) futhi ababakhe njenge ziqashi esicelweni sase Sitotoni(West Heslerton) base Sididini (East Heslerton) bayacelwa ukuthi babe khona ukuzobungaza emcimbini kanye nomnyango ekuphothulweni kwesigaba sokuqala sesicelo sabo.Kucelwa a antu abasayina izivumelwano kuphela.Umnyango ucela umphakathi uphathe amakhophi omazisi (ID Copies) agxivizwe emaphoyiseni.

Uhlelo lomcimbi lumi kanje:

Izinsuku : 12 no 13 September 2016
Indawo : Osizweni Art Centre
Isikhathi : 08:30H00 kuya ku 15:H00
Isambane News images Isimemezelo somphakathi wase Newcastle  Isambane
Mayelana neminingwane egcwele ephathelene nalomcimbi ningathintana no Mnuz.Mthokozisi Sithole Kyle nombolo yo into 033 355 8400 ngezikhathi zomsebenzi noma u Dudu 082 632 1433,Baba Mavuso 076 461 2928

Related posts

Leave a Comment