Kuxwayiswa umphakathi ngabalisa abayisithupha abaqola izimali zabantu eNewcastle nase Emnambithi

Isambane News 20170601_122613-300x181 Kuxwayiswa umphakathi ngabalisa abayisithupha abaqola izimali zabantu eNewcastle nase Emnambithi  Isambane

 

Newcastle-Kunabantu besilisa abane abasebenzela inkampani ebizwa nge Global Trading Investments.Amagama abo u Lungelo Dlamini,Vincent Nxumalo,Minenhle Cele,Nqubeko,Bongani kanye no Themba.

Bafika eNewcastle bathi baTrader izimali zabantu ,ufaka imali bese iyazala emva kwezinsuku noma izinyanga.

Iningi labantu belifaka izimali zalo ema Ofisi alenkampani ngenhloso yokuthola imali kodwa ekugcineni labalisa base bebaleka nezimali zabantu kanti nakulendawo abebesebenzela kuyo kukhiyiwe kukhala ibhungane kuyimanje.

UMlisa ogama lakhe lingu Mdu wayeqhashwe ilabalisa abayisithupha njengo muntu ohamba efuna abantu abazojoyina ukuze bezothola imali ,ube esefika namhlanje emsakazweni womphakathi i Newcastle Community Radio ehambisana no Khethelo Nxumalo odlelwe imali yakhe bezoxwayisa umphakathi ngalabalisa abaqola izimali zabantu.

Ngokusho kuka Mdu ,uthi ebezocacisa kumphakathi wase Newcastle nakubantu abadlelwe izimali zabo ukuthi yena ebeqhashwe njengomuntu ofuna abantu abazojoyina akazi lutho ngobekwenzeka e office nokuthi labalisa akabazi ukuthi bayephi.UMdu uthi abantu sebefuna kuye izimali zabo ngoba nguyena owabaletha e Global Trading Investments ngakho-ke bafuna izimali zabo nosekwenza impilo yakhe ibe sencupheni.

Ngenkathi esengaphakathi emsakazweni uMdu ube esefonelwa umuntu wesifazane ethi ucela ukumbona wase emlayela uMdu ukuthi usemsakazweni eBlack Rock Casino.Ngemva kwesikhashana efonile ube esefika losisi wathola uMdu eme nabasakazi wasethi uyiphoyisa ,ehamba nabanye abalisa abazibiza ngamaphoyisa aseMnambithi bethi bafuna imali yabo.Babe sebemthatha kanjalo uMdu ,behamba bemukhahlela ,bethukuthele begane unwabu baze bayo mfaka emotweni bahamba naye bathi useboshiwe.

Abalisa laba basolakala ngathi base Nquthu, Dundee nase Vryheid kanti namafoni abo onke avaliwe kuze kube manje.

Umphakathi uyaxayiswa ukuthi ungasalokothi ufake izimali kubantu abangabazi babuyaphi.

Ongaba nomkhondo ngalabantu besilisa abahamba ngemoto yohlobo lwe BMW emhlophe,uyacelwa ukuba axhumane namaphoyisa aseNewcastle ukuze kubanjwe lezizigila mkhuba.

Related posts

Leave a Comment