Ukuvota okukhethekile kuzokwenzeka mhlaziyi (6) kuya mhlaziyi (7) ngenyanga ezayo

Isambane News download Ukuvota okukhethekile kuzokwenzeka mhlaziyi (6) kuya mhlaziyi (7) ngenyanga ezayo  Isambane

Ikhomishana yokhetho kuleli i-
Electoral Commission of South Africa (IEC) ithi labo abafuna ukuvota ngokukhethekile kumele babhalise namhlanje kuze kube ngulwesine okuwusuku lokugcina.

Ikhomishana yokhetho ithi abafuna ukuvota ngokukhethekile lungakafiki usuku lokhetho lwangomhlaziyisishiyagalombili kuMay kumele baye emahhovisini ayo aseduzane nabo noma babhalise online ku website ye IEC.

I-IEC ithi zimbili izinhlelo abanazo zokuvota ngokukhethekile ezihlanganisa uhlelo lwalabo abafuna ukuvakashelwa emakhaya beyovotiselwa khona.

Ngokusho kwe IEC loluhlelo luzokwenzelwa labo abangeke bakwazi ukuya ezikhungweni zokuvota ngenxa yokugula noma nokukhubazeka.

Kulonyaka ukuvota okukhethekile kuzokwenzeka mhlaziyisithupha kuya mhlaziyisikhombisa ngenyanga ezayo sekusele nje izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokhetho lukazwelonke.

Uhlelo lwesibili lokuvota ngokukhethekile lubekelwe labo angangeke bakwazi ukuyovota ngenxa yokuthi bamatasa ngokomsebenzi noma bazobe bengekho lapha eningizimu Africa ngosuku lokuvota.

Laba bona bazokwazi ukuyovota eziteshini zokuvota ababhalisa kuzona ngawo umhlaziyisithupha kuya mhlaziyisikhombisa nhenyanga ezayo

Related posts

Leave a Comment