Umeya waseNyukhasela uDkt Ntuthuko Mahlaba unxusa izakhamizi ukuba zehlise umoya | Isambane News

Isambane News 59347632_2192114574434008_1213775989985771520_n-300x225 Umeya waseNyukhasela uDkt Ntuthuko Mahlaba unxusa izakhamizi ukuba zehlise umoya | Isambane News  Isambane

Lesimemezelo sika Dkt.Mahlaba siza emva kokuba kuqubuke amahemuhemu okuthi kuhlelwe ukhukhulela ngoqo wombhikisho ohlelelwe ikusasa,ozophazamisa ukusebenza futhi ube nomthelela ongemuhle ezimpilweni zemihla ngemihla zabahlali.UMasipala waseNyukhasela uyisikhungo somphakathi esizibophezele ekuhambiseni izidingo emphakathini ngendlela evulelekile,engenamfihlo nenokuthembeka. Siyisikhungo esakhelwe ukusebenzela abantu siphinde sikholelwe ekuxoxisaneni nabantu esibasebenzelayo,okungabantu baseNyukhasela.Sikholelwa ekuxoxisaneni nawowonke umuntu onezikhalazo,futhi sikholelwa ukuthi lokho kungenzeka ngendlela enesizotha nokwakheka.Sinxusa bonke abagqugquzeli balombhikisho ukuba bahoxise zonke izinhelo zabo zokuphazamisa ukusebenza kwemihla nemihla kwabahlali.

UMeya uDkt.Mahlaba ukhathazekile ngezinsongo ezintsha ezibhekiswe kuzakhamizi zaseNyukhasela. “Iziphakamiso zombhikisho onodlame ziyizinkomba zokubuyela emumva,futhi zibukela phansi yonke imizamo esesiyithathile ekutshaleni izimpande zokuthula noxolo.Njengomkhandlu kuwumsebenzi wethu ukuthi izidingo ezithunyelwa empakathini aziphazamiseki Kanye nokugcina izakhamizi ziphephile.Asizigqugquzeli izenzo zodlame kodwa izandla zethu zivulelekile ezinxonxweni.Ukuthi isimo soMkhandlu asihambi kahle,lokho kungamampunge.Isimo sethu sezimali siyahlengeka,njengoba sesiphokophele esimweni esingcono uma kuziwa kwezezemali.Izakhamizi zizohlezi zaziswa ngezinguquko.Sikhonile ukucacisa ukuthi izinselelo zethu akuzona ezingunaphakade,”kusho uDkt.Ntuthuko Mahlaba.

Umasipala uyawezwa namahemuhemu mayelana nomsebenzi osebenza lapho kupaka khona izimoto.Umsebenzi wazisholo ngokwakhe phambi komhlangano woMkhandlu ugcwele ukuthi ebeqola abanikazi bezimoto ngehloso yokuthola imali ethe xaxa.Uphinde wakhanyisa mayelana nokubandakanyeka kwezikhulu eziphezulu asebenzisana nazo.UDkt.uMahlaba unxuse ukuthi loludaba luphathwe ngokucophelela nanokuthi basalinde umbiko.UMasipala uthathe izinyathelo ezinqala ekuqinisekeni ukulwa nenkohlakalo ngaphadle kokusaba nokuthatha icala.Ukuhlanekezelwa kwalezinkulumo kuyasikhathaza.Zonke izinhlaka zaKaMasipala zisebenza ngokuzikhandla ekuxazululeni zonke izinselelo ezibhekene nomphakathi.Wonke amathimba athunyelwe ukuqinisekisa ukungaphazamiseki ekuphakelweni kukagesi namanzi.Zonke izakhamizi ezikweleda imali yokuphakelwa kwezidingo umasipala ziyanxuswa ukuba zenze izinhlelo zokukhokha ukuze benganqanyulelwa ugesi. UMasipala usube nezinxoxo eziningi nezinhlaka ezithintekayo mayelana nabasebenzi abamiswa emsebenzini,abaningi babo ababekwa amacala ahlukahlukene.Izakhamizi ezikhathazekile zinxuswa ukuba zibekezele kuze kuphothulwe yonke imigudu okumele ilandelwe. Sihlaba ikhwele kumphakathi ukuba sizibhekisise lezinhlango ezenza ngathi zibamele kanti zifuna ukufeza izihloso zabathile abayindlazana.Sithemba ukuthi umphakathi wethu uzothatha isinqumo esihlusile. UMkhandlu uzosebenza nezinhlaka zabaqinisekisa ukulandelwa nokuhlonishwa komthetho ukuba lezinsongo zombhikisho aziphumi esandleni.

Mayelana nolunye ulwazi ungathinta. Inhloko yezokuxhumana kuMasipla waseNyukhasela Mlungisi Khumalo 074 535 9794

Related posts

Leave a Comment